Argjendari online dating

Niveli i kësaj takse për Bashkinë Lushnjë është 90 Lekë/m²/muaj muaj.Ndalohet zënia e hapsirave publike ( trotuare, sheshe etj) të cilat nuk janë të miratuara nga Bashkia Lushnjë. Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emrin/emërtimin e subjektit në njësine ku zhvillojnë veprimtarinë .Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5 (pesë)% të totalit mujor të të ardhurave, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 18 (tetëmbëdhjetë)% të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të rrethit, ku është njësia e qeverisjes vendore, dhe 82 (tetëdhjetë e dy)% të të ardhurave, DPSHTRR-ja e derdh për llogari të drejtorisë rajonale, ku është regjistruar (drejtoria rajonale e tatimpaguesve të mëdhenj). Baza e taksës për zënien e hapësirave publike është sipërfaqja në metër katror (m) e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore të administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (sipërfaqen) me nivelin tregues të saj.Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia me çmimin e fjetjes dhe numrin e netëve të qëndrimit në hotel.2.Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet hoteli.-Per ndertimet ne infrastructure si rruge,ujesjelles,kanalizime,ndricim public,telefon(te gjitha keto publike),niveli takses eshte 0%. Zona "B" ME RREJT INXHINIERIK TE PAKONSOLIDUAR-Per banesat kolektive dhe objektet qe nuk perfshihen ne kategorite e tjera,niveli takses 2 %.-Per objektet administrative dhe sherbimi,niveli takses 2.5%.

10279, datë "Për kundravajtjet administrative"; ligjit nr.

Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori janë si vijon: Lehtesirat tatimore • Perjashtohen nga pagimi i takses mbi token bujqesore : a.

Taksapaguesit qe i perkasin kategorise "Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, si dhe te semure para dhe tetraplegjike." b.

Baza e takses eshte vlera ne leke e investimit te ri qe do te kerkohet te kryhet. Klasifikimi si investim i ri percaktohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejeve te ndertimit .

Si vlere investimi do te merret kosto e ndertimit /m e percaktuar me V. Niveli i takses sipas zonave: ZONA "A" ME RRJET INXHINIERIK TE KONSOLIDUAR -Per banesat kolektive dhe objektet qe nuk perfshihen ne kategorite e tjera, niveli takses 3%-Per objektet administrative dhe sherbimi niveli takses 3% -Per objekte per qellime publike si kopshte, çerdhe, shkolla, spitale private, niveli takses eshte 3%.

Search for argjendari online dating:

argjendari online dating-20argjendari online dating-56

Ky komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të administratës tatimore. Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme perfshihen: Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.".2.b Taksa mbi tokën bujqësore. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksa paguesit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “argjendari online dating”